Pravidla soutěží v e-shopu FitStream.eu
Doprava ZDARMA při objednávce nad 1299 Kč.

Nákupní košík

×

Pravidla soutěží

Pravidla soutěží FitStream.eu / FITSTREAM s.r.o.

Seznamte se s pravidly soutěží, které se konají na sociálních sítích, tj. facebook a Instagram účet FitStream.eu

I.

Obecná ustanovení

1.Pořadatelem soutěže je společnost FITSTREAM s.r.o., se sídlem Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slovensko, IČ: 35801042, DIČ: 2021544833, DIČ: SK2021544833, zápis v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, oddíl: Sro, vložka 22963/B.

Kontakt: info@fitstream.eu

 1. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorované nebo spojené se společností Facebook a Instagram a tyto společnosti za jejich průběh neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou těmto společnostem zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, ne Facebook nebo Instagramu.
 1. Soutěž probíhá na facebookovém a instagramovém účtu FitStream.eu

https://www.facebook.com/fitstream.eu

https://www.instagram.com/fitstream_eu/

 1. Termín konkrétní soutěže je specifikován v daném soutěžním příspěvku

II.

Soutěžící

 1. Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která dosáhla věku 16 let, má aktivní profil na Facebook nebo Instagram a splnila podmínky soutěže uvedené v daném soutěžním příspěvku.

III.

Pravidla soutěže

 1. Každý soutěžící může přidat pod soutěžní příspěvek i více komentářů s označenou osobou.
 1. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže komentáře, které:
 • zjevně nemají žádnou souvislost se soutěžním příspěvkem
 • obsahují vulgarismy nebo jiné fráze, které jsou v rozporu s obecně přijatelnou společenskou morálkou a etikou,
 • obsahují vyhrožování a / nebo jiné podobné slovní útoky včetně klamavých informací jiné osobě,
 • podněcují k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině
 • propagují návykové látky nebo zlehčují následky jejich užívání
 • ohrožují fyzický, psychický a / nebo morální vývoj nezletilých
 • navádějí jiné osoby na nemorální jednání nebo na jednání, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice
 • jsou v rozporu s těmito pravidly a / nebo s obecně závaznými právními předpisy platnými v Slovenské republice,
 • organizátor posoudí jako nevhodné ke zveřejnění
 1. Výherci soutěže budou určeni losováním ze všech soutěžících zapojených do soutěže.

IV.

Vyhlášení vítězů a předání výher

 1. Výherce vyhraje přenosný mixér FitStream E1.
 1. Organizátor provede prohlášení výherce zveřejněním údajů výherce v anonymizované formě v příběhu (stories) Facebook stránky https://www.facebook.com/fitstream.eu a Instagram stránky https://www.instagram.com/fitstream_eu/a současně ho kontaktuje prostřednictvím soukromé zprávy. V případě soutěže spravované třetí osobou se vyhlášení soutěže bude konat na profilu dané osoby.
 1. Výherce není oprávněn postoupit cenu jiné osobě; tím však není omezeno jeho oprávnění výhru darovat potom, jak ji nabude.
 1. Doručení výhry se bude realizovat prostřednictvím kurýra / pošty / zásilkovny.

V.

Ostatní podmínky soutěže

1.Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry finanční či jakékoliv jiné plnění a nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí organizátor na webové stránce www.fitstream.eu, kde jsou k dispozici platné a úplná pravidla.
 1. Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze soutěže nebo soutěžícímu nepředat výhru, a to v případě porušení pravidel soutěže.

VI.

Prohlášení soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Účastí v soutěži soutěžící dobrovolně uděluje organizátorovi (provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které organizátorovi poskytl během trvání soutěže, jakož i v souvislosti s případným předáním cen za účelem zařazení do soutěže, její vyhodnocení a doručení výhry . Soutěžící má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.
 1. Provozovatel uchovává osobní údaje výherce v rozsahu a na dobu potřebnou k doručení výhry, ne však déle než 2 měsíce.
 1. Provozovatel poskytne osobní údaje zprostředkovatelem pověřeným správou své Facebook a Instagram stránky.
 1. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání soutěže je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.

VII.

Platnost pravidel

 1. Tato pravidla jsou platné od 01.06.2020, tzn. ode dne začátku soutěže.

V Bratislavě dne 01.06. 2020

Nákupní košík

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pro vrácení zboží prosím vyplňte tento formulář. Odstoupení od kupní smlouvy v rámci 14 denní zákonné lhůty.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Pro reklamaci zboží prosím vyplňte tento formulář. Přiložením fotek nebo videa poškození/závady zboží výrazně urychlíte vyřízení Vaší reklamace.