Pravidlá súťaží v e-shope FitStream.eu
Doprava ZADARMO pri objednávke nad 50€.

Nákupný košík

×

Pravidlá súťaží

Pravidlá súťaží FitStream.eu / FITSTREAM s.r.o.

Oboznámte sa s pravidlami súťaží, ktoré prebiehajú na sociálnych sieťach, t.j. na Facebook a Instagram účte FitStream.eu

I.

Všeobecné ustanovenia

1.Usporiadateľom súťaže je FITSTREAM s.r.o., so sídlom Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slovensko, IČO: 35801042 , DIČ: 2021544833, IČ DPH: SK2021544833, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 22963/B .

Kontakt: info@fitstream.eu

 1. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou Facebook a Instagram a tieto spoločnosti za ich priebeh nezodpovedajú. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú týmto spoločnostiam sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie Facebook alebo Instagramu.
 1. Súťaž prebieha na Facebook a Instagram účte FitStream.eu

https://www.facebook.com/fitstream.eu

https://www.instagram.com/fitstream_eu/

 1. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku

II.

Súťažiaci

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, má aktívny profil na Facebook alebo Instagrame a splnila podmienky súťaže uvedené v danom súťažnom príspevku.

III.

Pravidlá súťaže

 1. Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov s označenou osobou.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:
 • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
 • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií inej osobe,
 • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického  či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej  skupine,
 • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
 • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
 • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.
 1. Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

IV.

Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

 1. Výherca vyhrá prenosný mixér FitStream E1.
 1. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme v príbehu (stories) Facebook stránky https://www.facebook.com/fitstream.eu a Instagram stránky https://www.instagram.com/fitstream_eu/a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy. V prípade súťaže spravovanej treťou osobou sa vyhlásenie súťaže bude konať na profile danej osoby.
 1. Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.
 1. Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom kuriéra/ pošty/ zásielkovne.

V.

Ostatné podmienky súťaže

1.Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

 1. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.fitstream.eu, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.
 1. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

VI.

Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.
 1. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej Facebook a Instagram stránky.
 1. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

VII.

Platnosť pravidiel

 1. Tieto pravidlá sú platné od 01.06.2020, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Bratislave, dňa 01.06. 2020

Shopping Cart

VRÁTENIE TOVARU

Pre vrátenie tovaru prosím vyplňte tento formulár. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v rámci 14 dňovej zákonnej lehoty.

REKLAMÁCIA TOVARU

Pre reklamáciu tovaru prosím vyplňte tento formulár. Priložením fotiek alebo videa poškodenia/závady tovaru výrazne urýchlite vybavenie Vašej reklamácie.