Regels voor wedstrijden in FitStream.eu e-shop
GRATIS verzending voor bestellingen vanaf € 60

Winkelmandje

×

Reglement van prijsvragen

Wedstrijdreglement FitStream.eu / FITSTREAM s.r.o.

Maak uzelf vertrouwd met de regels van de wedstrijden die plaatsvinden op sociale netwerken, d.w.z. op Facebook en Instagram account FitStream.eu.

I.

Algemene bepalingen

1.De organisator van het vergelijkend onderzoek is FITSTREAM s.r.o., met maatschappelijke zetel te Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slowakije, ID nr.: 35801042 , BTW nr.: 2021544833, inschrijving in het handelsregister van de rechtbank van Bratislava 1, afdeling: Sro, nr. 22963/B .

Contact: info@fitstream.eu

 1. De Prijsvragen worden op geen enkele wijze geëxploiteerd, gesponsord door of geassocieerd met Facebook en Instagram en zij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Informatie die in het kader van de Prijsvragen wordt verstrekt, wordt niet aan deze bedrijven bekendgemaakt. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Prijsvragen moeten worden gericht aan de organisator en niet aan Facebook of Instagram.
 1. De wedstrijd loopt op Facebook en Instagram account FitStream.eu

https://www.facebook.com/fitstream.eu

https://www.instagram.com/fitstream_eu/

 1. De datum van het specifieke vergelijkende onderzoek wordt vermeld in de inschrijving voor het vergelijkende onderzoek

II.

Concurrenten

 1. De wedstrijd staat open voor iedereen die 16 jaar of ouder is, een actief Facebook- of Instagram-profiel heeft en heeft voldaan aan de wedstrijdvoorwaarden die in de wedstrijdinzending staan vermeld.

III.

Wedstrijdregels

 1. Elke deelnemer kan meerdere commentaren toevoegen met een getagd persoon onder de wedstrijdinzending.
 1. De organisator behoudt zich het recht voor om commentaren die:
 • hebben duidelijk geen verband met de wedstrijdinzending,
 • godslastering of andere taal bevatten die in strijd is met de algemeen aanvaarde maatschappelijke moraal en ethiek,
 • bedreigingen en/of ander soortgelijk verbaal geweld bevatten, met inbegrip van misleidende informatie aan een andere persoon,
 • aanzetten tot haat op grond van geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of sociale afkomst of het behoren tot een nationaliteit of etnische groep,
 • verslavende middelen promoten of de gevolgen van het gebruik ervan bagatelliseren,
 • de lichamelijke, geestelijke en/of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen in gevaar brengen,
 • andere personen aanzetten tot onzedelijk gedrag of tot handelen in strijd met algemeen bindende wettelijke voorschriften die in de Slowaakse Republiek van kracht zijn,
 • in strijd zijn met dit Reglement en/of met de algemeen bindende wetgeving die in de Slowaakse Republiek van kracht is,
 • die de organisator ongeschikt acht voor publicatie.
 1. De winnaars van de wedstrijd worden door loting bepaald uit alle deelnemers aan de wedstrijd.

IV.

Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijzen

 1. De winnaar wint een FitStream E1 draagbare blender.
 1. De Organisator zal de Winnaar aankondigen door de gegevens van de Winnaar in geanonimiseerde vorm te publiceren op de Facebookpagina (stories) van https://www.facebook.com/fitstream.eu en de Instagrampagina van https://www.instagram.com/fitstream_eu/a, terwijl de Winnaar via een privébericht wordt gecontacteerd. In het geval van een wedstrijd beheerd door een derde partij, zal de aankondiging van de wedstrijd plaatsvinden op het profiel van die persoon.
 1. De Winnaar heeft niet het recht om de prijs aan een andere persoon over te dragen; dit beperkt echter niet het recht van de Winnaar om de prijs te schenken zodra hij/zij deze heeft verkregen.
 1. De prijs wordt per koerier/post/bezorgdienst geleverd.

V.

Andere voorwaarden van het vergelijkend onderzoek

1.Deelnemers hebben geen recht op een financiële of andere vergoeding in plaats van de prijs en hebben geen recht op enige andere vergoeding van de Organisator, anders dan zoals uiteengezet in dit reglement.

 1. Over eventuele claims of bezwaren wordt definitief beslist door de organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd in te korten, uit te stellen, op te schorten of te annuleren zonder terugbetaling of om het Wedstrijdreglement eenzijdig te wijzigen of aan te vullen tijdens de duur van de Wedstrijd door de wijziging aan te kondigen op de website van de Organisator www.fitstream.eu waar het volledige en geldige Wedstrijdreglement beschikbaar is.
 1. De Organisator heeft het recht om alle voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd te herzien en, in het geval van een geschil, een definitieve beslissing te nemen over elke kwestie met betrekking tot de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren van de competitie of een prijs niet toe te kennen aan een deelnemer in geval van overtreding van de competitieregels.

VI.

Verklaring van de concurrent en toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer vrijwillig toestemming aan de organisator (de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens die aan de organisator zijn verstrekt tijdens de duur van de wedstrijd, alsmede in verband met de eventuele overhandiging van de prijzen ten behoeve van de deelname aan de wedstrijd, de beoordeling daarvan en de uitreiking van de prijs. De deelnemer heeft het recht de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken om toegang tot de hem betreffende persoonsgegevens, het recht op rectificatie van persoonsgegevens, het recht op wissing van persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
 1. De controller bewaart de persoonsgegevens van de winnaar in de mate en voor de periode die nodig is voor de levering van de prijs, maar niet langer dan 2 maanden.
 1. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt persoonsgegevens aan de verwerkers die belast zijn met het beheer van zijn Facebook- en Instagram-pagina's.
 1. Deze toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is vrijwillig. Het intrekken van de toestemming tijdens de looptijd van de wedstrijd is van kracht vanaf het moment dat deze aan de organisator wordt overhandigd en leidt tot uitsluiting van de deelnemer van de wedstrijd.

VII.

Geldigheid van de regels

 1. Dit reglement is geldig vanaf 01.06.2020, d.w.z. vanaf de dag dat de wedstrijd begint.

In Bratislava, op 01.06. 2020

Winkelwagen

RETOURNEREN VAN GOEDEREN

Voor het retourneren van het product, gelieve dit formulier in te vullen. Herroeping van de koopovereenkomst binnen de wettelijke termijn van 14 dagen.

KLACHT VAN GOEDEREN

Voor het indienen van een klacht over een product, gelieve dit formulier in te vullen. Het toevoegen van foto's of video's van de schade/fout zal de afhandeling van uw klacht aanzienlijk versnellen.