Zásady ochrany osobních údajů - fitstream.eu
Doprava ZDARMA při objednávce nad 1299 Kč.

Nákupní košík

×

Zásady ochrany osobních údajů

Dovolujeme si vás stručně informovat o zpracování vašich osobních údajů. Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

 1. Kdo je provozovatelem vašich osobních údajů?

Provozovatelem vašich osobních údajů je společnost Fitstream, s.r.o., se sídlem Valentiniánova 1384/8, 851 10 Bratislava, e-mail: info@fitstream.eu, (dále jen „Provozovatel“).

 1. V jakých situacích budeme vaše údaje zpracovávat?

A. Zpracovávání údajů s vaším souhlasem.

O udělení souhlasu vás požádáme, pokud ještě nejsi naším registrovaným zákazníkům ani s vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR“) a chcete od nás dostávat marketingové nabídky.

B. Zpracování údajů bez vašeho souhlasu.

Bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost.

Účel:

 • plnění smluvního závazku, včetně souvisejících obchodních a finančních sdělení
 • zákaznický program

b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele.

Účel:

 • na vymáhání dlužných částek za dodané zboží či jiných pohledávek Provozovatele
 • ve vybraných případech na posouzení vaší důvěryhodnosti
 • přímý marketing směrován výhradně vůči naším registrovaným zákazníkům a osobám splňujícím požadavky podle důvodu č. 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Provozovatelem

c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona.

Účel:

 • poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona
 • vedení účetnictví
 • elektronická evidence tržeb
 1. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • vaše identifikační a kontaktní údaje
 • údaje o produktech, které si zakoupili, příp. o službách, které jsme vám poskytli
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky nebo jinak)
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené částce apod.)
 • jen ve vybraných případech údaje o vaší důvěryhodnosti, pro účely tzv. „Blacklistu“
 1. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje zpracovávány Provozovatelem pro účely popsané v bodě 2 této informace pocházejí výhradně od vás, tedy údaje, které jste nám poskytli např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo jste nám je oznámili pro účely zákaznického programu a registrace do něj.

 1. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a jen v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • naším smluvním partnerem, jejichž potřebujeme na naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s vámi např. dodavatelem informačních technologií, poskytovatelem kurýrních nebo poštovních služeb
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudem, policii SR atd.)
 • pokud nám k tomu udělil souhlas v rozsahu vaší e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, provozovateli přímého marketingu nebo služby sloužící generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takový provozovatel je vůči naší společnosti v postavení zprostředkovatele osobních údajů. Předáním tohoto osobního údaje však pro vás zajišťujeme všechny uvedené práva.
 1. Jaká máte práva při zpracování vašich osobních údajů?

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – Provozovatele můžeš požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Provozovatel vám poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – Provozovatele můžete požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na výmaz – Provozovatele můžete požádat, aby vymazal vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 2. odvolali jste souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod k jejich zpracování
 3. vznesli jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizované zpracování osobních dat a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesli námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány na splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Provozovatele vztahuje
 • Právo na omezení zpracování – Provozovatele můžeš požádat, aby omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit
 2. zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte vymazání těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití
 3. Provozovatel už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete k určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 4. vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad vašimi oprávněnými důvody
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste poskytli Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, na který jste dali souhlas, kdykoliv odvolat.
 • Můžete kdykoliv namítat proti zpracování vašich osobních údajů u Provozovatele pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Provozovatele.
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u kontrolního orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Hraniční 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, https://www.dataprotection.gov.sk/
 1. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

O udělení vašeho souhlasu vás požádáme, pokud nejste dosud naším registrovaným zákazníkem, ani s vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou k získání žádného zboží nebo služby nabízené naší společností.

 1. Je možné odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas udělen na marketingové účely lze odvolat kdykoliv.

 1. Jak můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší společnosti nebo na e-mail: info@fitstream.eu

 1. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez vašeho souhlasu?

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitky proti takovému zpracování vašich osobních údajů na kterýkoli z našich kontaktů uvedených v bodě 1.

Nákupní košík

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pro vrácení zboží prosím vyplňte tento formulář. Odstoupení od kupní smlouvy v rámci 14 denní zákonné lhůty.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Pro reklamaci zboží prosím vyplňte tento formulář. Přiložením fotek nebo videa poškození/závady zboží výrazně urychlíte vyřízení Vaší reklamace.