Privacybeleid - fitstream.eu
GRATIS verzending voor bestellingen vanaf € 60

Winkelmandje

×

Privacy beleid

Wij willen u kort informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze informatie betreft niet de persoonsgegevens van rechtspersonen, waaronder de naam, rechtsvorm en contactgegevens van de rechtspersoon.

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De beheerder van uw persoonsgegevens is het bedrijf FITSTREAM, s.r.o., met maatschappelijke zetel te Valentiniánova 1384/8, 851 10 Bratislava, e-mail: info@fitstream.eu, (hierna de "beheerder" genoemd).

 1. In welke situaties verwerken wij uw gegevens?

A. Verwerking van gegevens met uw toestemming.

Wij vragen om uw toestemming als u nog geen geregistreerde klant van ons bent of als wij geen andere soortgelijke relatie met u hebben die voldoet aan de vereisten van reden 47 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(GDPR) en u marketingaanbiedingen van ons wenst te ontvangen.

B. Verwerking van gegevens zonder uw toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming verwerken op basis van de volgende wettelijke titels en voor de volgende doeleinden:

a) Juridische titel: uitvoering van het contract of uitvoering van op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen.

Doelstelling:

 • de uitvoering van de contractuele verplichting, met inbegrip van de daarmee verband houdende commerciële en financiële mededelingen
 • klantenprogramma

b) Rechtstitel: bescherming van de rechten en wettelijk beschermde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Doelstelling:

 • voor de invordering van bedragen die verschuldigd zijn voor geleverde goederen of andere vorderingen van de exploitant
 • in geselecteerde gevallen om uw geloofwaardigheid te beoordelen
 • direct marketing uitsluitend gericht op onze geregistreerde klanten en personen die voldoen aan de vereisten van reden 47 van de GDPR-verordening, bestaande uit het aanbieden van producten en diensten van de Operator

(c) Juridische titel: nakoming van een uit de wet voortvloeiende verplichting.

Doelstelling:

 • het verlenen van bijstand aan overheidsinstanties op basis en binnen de grenzen van de wet, met inbegrip van de opslag van gegevens op basis van de wet
 • boekhouding
 • elektronische registratie van verkopen
 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • uw identificatie- en contactgegevens
 • details over de producten die u hebt gekocht of diensten die wij u hebben geleverd
 • gegevens uit onze onderlinge communicatie (persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of anderszins)
 • betalingsgegevens (bv. betaald bedrag, enz.)
 • alleen in geselecteerde gevallen gegevens over uw betrouwbaarheid, ten behoeve van de zogenaamde "zwarte lijst"
 1. Wat zijn de bronnen van deze informatie?

Uw persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de in punt 2 van deze informatie beschreven doeleinden worden verwerkt, zijn uitsluitend afkomstig van u, d.w.z. gegevens die u ons bijvoorbeeld in verband met het sluiten van een overeenkomst (aankoop van goederen) hebt verstrekt of die u ons hebt meegedeeld met het oog op het klantenprogramma en de registratie daarvoor.

 1. Wie is de ontvanger van de persoonsgegevens?

Wij geven uw persoonsgegevens in gerechtvaardigde gevallen en alleen voor zover nodig of aangegeven door aan de volgende categorieën ontvangers:

 • onze contractanten die wij nodig hebben voor onze normale werking en uitvoering van onze contractuele relatie met u, bijvoorbeeld een leverancier van informatietechnologie, een koerier of een postbedrijf
 • aan andere entiteiten in gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te verstrekken of wanneer dit noodzakelijk is om onze legitieme belangen te beschermen (bijvoorbeeld aan rechtbanken, de politie van de Slowaakse Republiek, enz.)
 • indien u ons daarvoor toestemming geeft, voor zover uw e-mailadres wordt gebruikt in het kader van een aankoop in onze online shop, aan de exploitant van een direct marketing- of dienst die wordt gebruikt voor het genereren en verzenden van aankooptevredenheidsvragenlijsten. Deze beheerder is ten opzichte van ons bedrijf een gegevensverwerker. Door deze persoonsgegevens door te geven, waarborgen wij echter alle bovengenoemde rechten voor u.
 1. Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang - U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang vragen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking zal u ook een kopie van de verwerkte persoonsgegevens verstrekken.
 • Recht op rectificatie - U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken te rectificeren.
 • Recht op wissen - U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen uw persoonsgegevens te wissen als een van de volgende situaties zich voordoet:
 1. de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt
 2. u de toestemming op basis waarvan uw persoonsgegevens werden verwerkt, hebt ingetrokken en er geen verdere rechtsgrondslag is voor de verwerking ervan
 3. u hebt bezwaar gemaakt tegen besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor die verwerking of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden
 4. uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 5. uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of een lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen
 • Recht op beperking van de verwerking - U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als een van de volgende situaties zich voordoet:
 1. u hebt de juistheid van de persoonsgegevens ontkend gedurende de tijd die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens is onwettig, maar u weigert de gegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan
 3. De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
 4. u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens totdat is geverifieerd dat de legitieme gronden van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw legitieme gronden
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid - in de gevallen waarin de GPDR-verordening voorziet, hebt u het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, mits dit recht geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.
 • Recht om toestemming in te trekken - indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven te allen tijde in te trekken.
 • U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking met het oog op direct marketing op grond van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht om een klacht in te dienen - u hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slowakije, https://www.dataprotection.gov.sk/.
 1. Is uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens vrijwillig of verplicht?

Wij zullen u om toestemming vragen als u nog geen geregistreerde klant van ons bent, noch een andere soortgelijke relatie met u hebt die voldoet aan de vereisten van reden 47 van de GDPR, en u marketingaanbiedingen van ons wenst te ontvangen. Het geven van deze toestemming is geheel vrijwillig. Het geven van deze toestemming is geen voorwaarde voor het ontvangen van goederen of diensten die door ons bedrijf worden aangeboden.

 1. Kan ik mijn toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens intrekken?

U kunt uw toestemming voor marketingdoeleinden te allen tijde intrekken.

 1. Hoe kunt u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken?

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken door een schriftelijke verklaring te sturen naar het adres van ons bedrijf of per e-mail naar: info@fitstream.eu

 1. Hoe kunt u zich verdedigen tegen direct marketing zonder uw toestemming?

U hebt te allen tijde het recht u kosteloos te verzetten tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met een van onze in punt 1 genoemde contactpersonen.

Winkelwagen

RETOURNEREN VAN GOEDEREN

Voor het retourneren van het product, gelieve dit formulier in te vullen. Herroeping van de koopovereenkomst binnen de wettelijke termijn van 14 dagen.

KLACHT VAN GOEDEREN

Voor het indienen van een klacht over een product, gelieve dit formulier in te vullen. Het toevoegen van foto's of video's van de schade/fout zal de afhandeling van uw klacht aanzienlijk versnellen.