Zásady ochrany osobných údajov - fitstream.eu
Doprava ZADARMO pri objednávke nad 50€.

Nákupný košík

×

Zásady ochrany osobných údajov

Dovoľujeme si vás stručne informovať o spracovaní vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

 1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť FITSTREAM, s.r.o., so sídlom Valentiniánova 1384/8, 851 10 Bratislava, e-mail: info@fitstream.eu, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 1. V akých situáciách budeme vaše údaje spracovávať?

A. Spracovávanie údajov s vašim súhlasom.

O udelenie súhlasu vás požiadame, ak ešte nie si naším registrovaným zákazníkom ani s vami nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len „nariadenie GDPR“) a chcete od nás dostávať marketingové ponuky.

B. Spracovávanie údajov bez vášho súhlasu.

Bez vášho súhlasu môžeme spracovávať vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a na nasledujúce účely:

a) Právny titul: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť.

Účel:

 • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
 • zákaznícky program

b) Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.

Účel:

 • na vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa
 • vo vybraných prípadoch na posúdenie vašej dôveryhodnosti
 • priamy marketing smerovaný výhradne voči naším registrovaným zákazníkom a osobám spĺňajúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúce v ponuke produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom

c) Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

Účel:

 • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona
 • vedenie účtovníctva
 • elektronická evidencia tržieb
 1. Aké osobné údaje o vás spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • vaše identifikačné a kontaktné údaje
 • údaje o produktoch, ktoré si zakúpili, príp. o službách, ktoré sme vám poskytli
 • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak)
 • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej sume a pod.)
 • len vo vybraných prípadoch údaje o vašej dôveryhodnosti, na účely tzv. „blacklistu“
 1. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Vaše osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom na účely opísané v bode 2 tejto informácie pochádzajú výhradne od vás, teda údaje, ktoré ste nám poskytli napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy (nákupom tovaru) alebo ste nám ich oznámili na účely zákazníckeho programu a registrácie do neho.

 1. Kto je príjemcom osobných údajov?

Vaše osobné údaje odovzdávame v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • naším zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme na naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s vami napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, polícii SR atď.)
 • ak nám na to udelíš súhlas v rozsahu vašej e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, prevádzkovateľovi priameho marketingu alebo služby slúžiacej generovanie a zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Taký prevádzkovateľ je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov. Odovzdaním tohto osobného údaju však pre vás zabezpečujeme všetky uvedené práva.
 1. Aké máte práva pri spracovaní vašich osobných údajov?

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – Prevádzkovateľa môžeš požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame. Prevádzkovateľ vám poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu – Prevádzkovateľa môžete požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracovávame.
 • Právo na výmaz – Prevádzkovateľa môžete požiadať, aby vymazal vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované
 2. odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie
 3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ich takéto spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu
 4. vaše osobné údaje boli spracované nezákonne
 5. vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje
 • Právo na obmedzenie spracovania – Prevádzkovateľa môžeš požiadať, aby obmedzil spracovanie vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť
 2. spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia
 3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
 4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi
 • Právo na prenosnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GPDR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • Môžte kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, https://www.dataprotection.gov.sk/
 1. Je váš súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?

O udelenie vášho súhlasu vás požiadame, ak nie ste doteraz naším registrovaným zákazníkom, ani s vami nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chcete od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou na získanie žiadneho tovaru alebo služby ponúkanej našou spoločnosťou.

 1. Je možné udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Súhlas udelený na marketingové účely môžete odvolať kedykoľvek.

 1. Ako môžete súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete odvolať písomným vyjadrením zaslaným na adresu našej spoločnosti alebo na e-mail: info@fitstream.eu

 1. Ako sa môžete brániť proti priamemu marketingu vykonávanému bez vášho súhlasu?

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v bode 1.

Shopping Cart

VRÁTENIE TOVARU

Pre vrátenie tovaru prosím vyplňte tento formulár. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v rámci 14 dňovej zákonnej lehoty.

REKLAMÁCIA TOVARU

Pre reklamáciu tovaru prosím vyplňte tento formulár. Priložením fotiek alebo videa poškodenia/závady tovaru výrazne urýchlite vybavenie Vašej reklamácie.