Adatvédelmi szabályzat - fitstream.eu
INGYENES szállítás 22.990 Ft. feletti rendelés esetén.

Kosár

×

Adatvédelmi szabályzat

Szeretnénk Önt röviden tájékoztatni a személyes adatai kezeléséről. Ez az információ nem vonatkozik a jogi személyek személyes adataira, beleértve a jogi személy nevét, jogi formáját és elérhetőségét.

 1. Ki az Ön személyes adatainak adatkezelője?

Az Ön személyes adatainak kezelője a FITSTREAM, s.r.o. társaság, székhelye: Valentiniánova 1384/8, 851 10 Bratislava, e-mail: info@fitstream.hu, (továbbiakban „Adatkezelő”).

 1. Milyen helyzetekben kezeljük az adatait?

A. Adatkezelés az Ön hozzájárulásával.

Akkor kérjük a hozzájárulását, ha Ön még nem a regisztrált ügyfelünk és még nem állunk Önnel az Általános Adatvédelmi Rendelet (angolul General Data Protection Regulation, továbbiakban „GDPR rendelet“) 47. cikke követelményeinek megfelelő hasonló viszonyban, és szeretne tőlünk marketingajánlatokat kapni.

B. Adatkezelés az Ön hozzájárulása nélkül.

Az Ön hozzájárulása nélkül a személyes adatait csak az alábbi jogcímek alapján és célokra kezelhetjük:

a) Jogcím: Szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötése előtt elfogadott intézkedések Ön kérelmére való megvalósítása.

Cél:

 • a szerződéses kötelezettség végrehajtása, beleértve a kapcsolódó kereskedelmi és pénzügyi kommunikációt
 • ügyfélprogram

b) Jogcím: Az Adatkezelő jogainak és jogos érdekeinek védelme.

Cél:

 • a leszállított áruért járó összegek vagy az Adatkezelő egyéb követeléseinek behajtása
 • egyes esetekben az Ön hitelességének elbírálása
 • kizárólag a regisztrált ügyfeleink és a GDPR 47. cikk indoka követelményeit teljesítő személyeket célzó direkt marketing, amely az Adatkezelő által nyújtott termékek és szolgáltatások választékának kínálatában rejlik

c) Jogcím: Törvényből következő jogi kötelezettség teljesítése.

Cél:

 • együttműködés az állami szervekkel a törvény alapján, annak keretein belül, beleértve az adatok megőrzését is a törvénnyel összhangban
 • számviteli tevékenység
 • a jövedelem elektronikus nyilvántartása
 1. Mely személyes adatait kezeljük?

A következő személyes adatokat kezeljük:

 • az azonosító és elérhetőségi adatai
 • az Ön által vásárolt termékek vagy az általunk nyújtott szolgáltatások adatai
 • az egymással folytatott kommunikációnkból származó adatok (akár személyesen, írásban, telefonon vagy más módon zajlott)
 • fizetési adatok (pl. a kifizetett összegről szóló adat stb.)
 • csak egyes esetekben az Ön megbízhatóságának adatai, az ún. „blacklist” céljaira
 1. Milyen forrásokból származnak ezek az információk?

Az Adatkezelő által a jelen tájékoztató 2. pontjában leírt célokból kezelt személyes adatai kizárólag Öntől származnak, azaz olyan adatok, amelyeket Ön adott meg nekünk pl. a szerződés megkötése (áruvásárlás) kapcsán, vagy amelyeket az ügyfélprogram és az abba való regisztráció céljából közölt velünk.

 1. Ki a személyes adatok címzettje?

Az Ön személyes adatait indokolt esetekben és csak a szükséges vagy jelzett mértékben továbbítjuk a címzettek alábbi kategóriáinak:

 • szerződéses partnereinknek, akikre a szokásos működésünk és az Önhöz fűződő szerződéses viszonyunk megvalósítása céljára van szükségünk, pl. az információs technológiák szállítójára, a futárszolgálat vagy postai szolgáltatás nyújtójára
 • egyéb szervezetek számára azokban az esetekben, amikor a személyes adatai nyújtását számunkra jogszabályok írják elő, vagy ha az a jogos érdekeink védelmére szükséges (pl. bíróság, SZK rendőrsége stb.)
 • ha Ön ehhez hozzájárul azon e-mail címe mértékében, amelyet a webáruház oldalain való vásárlás során használt, a direkt marketing üzemeltetője vagy a vásárlással kapcsolatos elégedettségi űrlap generálására szolgáló szolgáltatás céljaira. Az ilyen üzemeltető a vállalatunkkal szemben a személyes adatok adatfeldolgozójaként szerepel. Ezen személyes adatának megadásával azonban biztosítjuk az Ön számára a fent említett valamennyi jogot.
 1. Milyen jogokkal rendelkezik a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatai tekintetében az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférésre való jog – kérheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát is átadja.
 • Helyesbítéshez való jog – az Adatkezelőtől kérheti az általunk kezelt pontatlan vagy hiányos személyes adatai helyesbítését.
 • Törléshez való jog – az Adatkezelőtől kérheti a személyes adatainak törlését, ha az alábbi helyzetek bármelyike bekövetkezik:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat gyűjtötték vagy egyéb módon kezelték
 2. Ön visszavonta a személyes adatai feldolgozásának alapjául szolgáló hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs további jogalapja
 3. Ön tiltakozott az ellen, hogy személyes adatainak automatizált feldolgozásán alapuló döntéshozatal tárgyát képezze, és az ilyen feldolgozásnak nincsenek elsőbbséget élvező jogos indokai, vagy Ön tiltakozott személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen
 4. a személyes adatait jogellenesen kezelték
 5. az Ön személyes adatait az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell
 • Az adatkezelés korlátozására való jog – az Adatkezelőtől kérheti a személyes adatainak törlését, ha az alábbi helyzetek bármelyike bekövetkezik:
 1. Ön megtagadta a személyes adatok pontosságát az Adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig
 2. az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 3. Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények meghatározásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 4. tiltakozását fejezte ki a személyes adatai kezelése ellen a GDPR rendelet 21. cikkének 1. bek. szerint, míg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben
 • Az adathordozhatósághoz való jog – a GDPR rendeletben feltételezett esetekben joga van azokat a személyes adatokat, amelyek Önre vonatkoznak és amelyeket az Adatkezelőnek megadott, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megszerezni, miközben ezen jog nem érintheti kedvezőtlenül más személyek jogait és szabadságát.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog – ha az Ön személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak azon célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását, amelyhez a hozzájárulását megadta.
 • Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő által az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen.
 • Panasz benyújtásához való jog – Ön jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez, ami a szlovákiai Adatvédelmi Hivatal (Úrad na ochranu osobných údajov), Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Szlovákia, https://www.dataprotection.gov.sk/
 1. A személyes adatok kezelését érintő hozzájárulása önkéntes vagy kötelező?

Akkor kérjük a hozzájárulását, ha Ön még nem a regisztrált ügyfelünk és még nem állunk Önnel a GDPR rendelet 47. cikk indoka követelményeinek megfelelő hasonló viszonyban, és szeretne tőlünk marketingajánlatokat kapni. E hozzájárulás megadása teljes mértékben önkéntes. E hozzájárulás megadása nem feltétele a cégünk által kínált bármely áru megszerzésének vagy a szolgáltatásaink igénybevételének.

 1. A személyes adatok kezelését érintő hozzájárulás visszavonható?

Ön bármikor visszavonhatja a marketing célú hozzájárulását.

 1. Hogyan vonhatja vissza a személyes adatok kezelését érintő hozzájárulását?

Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását úgy vonhatja vissza, hogy írásbeli nyilatkozatot küld cégünk címére vagy az info@fitstream.hu címre e-mailben.

 1. Hogyan védekezhet a hozzájárulása nélkül megvalósuló direkt marketinggel szemben?

Önnek joga van bármikor térítésmentesen kifogásolni a személyes adatai ilyen kezelését az 1. pontban feltüntetett bármely elérhetőségünkön.

Kosár

ÁRU VISSZAKÜLDÉSE

A termék visszaküldéséhez kérjük, töltse ki ezt az űrlapot. Elállás az adásvételi szerződéstől a törvényes 14 napos határidőn belül.

TERMÉKREKLAMÁCIÓ

Reklamáció esetén kérjük, töltse ki ezt az űrlapot. A kárról/hibáról készült fényképek vagy videófelvételek csatolása nagymértékben felgyorsítja a kárigény feldolgozását.